Regulamin

Spis treści

§ 1 DEFINICJE

 • Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą
  elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne
  konto.
 • Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 • Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą
  uprzywilejowanym.
 • Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio
  związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Sklep – sklep internetowy Twój sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
  https://sklep.aturi.pl.
 • Sprzedawca – BARBARA LUDYGA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fhu
  ATURI Barbara Ludyga, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
  ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej, NIP 6451097648, nr REGON 273366175, ul. Kościuszki 182/2b, 40-525 Katowice.
 • Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Postanowienia Regulaminu dotyczące produktów mają zastosowanie zarówno do rzeczy ruchomych (towarów), jak i Treści cyfrowych.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 • Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 • Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
 • Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz,
  jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 • Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 • Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w
  Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 • Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 • Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 • Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji
  poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 • Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  • za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • PayPal
   • PayU
  • kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 • W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, podmiotem świadczącym obsługę
  płatności online jest Blue Media S.A.
 • W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia
  roboczego od złożenia zamówienia.
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych niezbędnych do
  zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie zamówienia jest możliwe
  wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 • Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma
  prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 • W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po
  jego opłaceniu.
 • W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie
  zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 • Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są – w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • do paczkomatów InPost;
  • drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia – w przypadku
   Treści cyfrowych.
 • Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 • W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie
  realizacji zamówienia.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z
  zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
   przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym
   osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie
   ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu
   towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach;
  • zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie Treści cyfrowych.
 • Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę,
  korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
  oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu
  Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą
  wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu
  uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż
  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
  niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu
  prawa odstąpienia od umowy.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego
  uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne
  rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze
  zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od
  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Kościuszki 182/2b, 40-525 Katowice niezwłocznie, a w każdym
  razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od
  umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14
  dni.
 • Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w
  sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący
  uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych
  kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas
  składania zamówienia.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego
  kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
   Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin
   przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
   otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
   jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
   nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
   dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje
   kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie Treści cyfrowych, za które Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny,
   jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

   • Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego;
   • Kupujący uprzywilejowany został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
    świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
   • Sprzedawca przekazał Kupującemu uprzywilejowanemu zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia umowy
    na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po
    zawarciu umowy, najpóźniej przez rozpoczęciem świadczenia usługi.

§ 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową,
  przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach
  konsumenta.
 • Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 • Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w
  Sklepie.
 • Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 • Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 • Towary
  • W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z
   uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego
   dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia,
   określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  • Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku
   żądać:

   • wymiany towaru,
   • naprawy towaru.
  • Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
   • obniżeniu ceny,
   • odstąpieniu od umowy
  • w sytuacji, gdy:
   • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o
    prawach konsumenta;
   • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o
    prawach konsumenta;
   • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar
    do zgodności z umową;
   • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie
    od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach
    konsumenta;
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do
    zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego
    uprzywilejowanego.
  • W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten
   towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na koszt kupującego.
  • Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest
   nieistotny.
  • W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący
   uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Kościuszki 182/2b,
   40-525 Katowice. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w
   terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  • Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny
   niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego
   uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
 • Treści cyfrowe
  • W przypadku niewłaściwej realizacji przez Sprzedawcę umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, Kupujący
   uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach
   konsumenta.
  • Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowych, Kupujący uprzywilejowany może wezwać go do ich
   dostarczenia. Jeżeli mimo to Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym,
   wyraźnie uzgodnionym przez Kupującego uprzywilejowanego i Sprzedawcę terminie, Kupujący uprzywilejowany
   może odstąpić od umowy.
  • Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowych, jeżeli:
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowych
    lub
   • Kupujący uprzywilejowany i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie
    wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego
    uprzywilejowanego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści cyfrowych z umową, który istniał w chwili
   ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  • Jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z umową, Kupujący uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do ich
   zgodności z umową.
  • Dodatkowo, jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z umową, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie
   o:

   • obniżeniu ceny,
   • odstąpieniu od umowy,
  • pod warunkiem, że:
   • doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowych z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych
    kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
   • Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w
    której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego uprzywilejowanego o braku zgodności z
    umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego, uwzględniając ich
    charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
   • brak zgodności Treści cyfrowych z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić
    Treści cyfrowe do zgodności z umową
   • brak zgodności Treści cyfrowych z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo
    odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m
    Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia Treści cyfrowych do zgodności z umową);
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści
    cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla
    Kupującego uprzywilejowanego.
  • Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy na podstawie poprzedniego postanowienia, jeżeli
   Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowych z umową jest
   nieistotny.
  • Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Kupującemu uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z
   prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej Treści cyfrowych), lub
   obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
   Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący
   uprzywilejowany, chyba że Kupujący uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
   wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  • W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,
   Konsument może skorzystać m.in. z:

   • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
    którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
    Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
    https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
   • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
    Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed
    sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod
    adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
   • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
   • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
    https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 • W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania
  wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 • Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
  zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
 • Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci
  uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i
  nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli
  nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie
  przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 • Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie
  cywilnym:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany towaru na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady.
 • Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy,
  Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Kościuszki
  182/2b, 40-525 Katowice.

§ 10 DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach
  oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce
  prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 • Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w
  Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b
   RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia
   lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych
  uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 • Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez
   Sklep;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
   podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma
   zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 • Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
   sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1
   lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 • W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2
  Regulaminu.
 • W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 • Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa
  zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 • Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 • W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd
  właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Fhu ATURI Barbara Ludyga
 • ul. Kościuszki 182/2b, 40-525 Katowice
 • adres e-mail: sklep@salonaturi.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Spis treści

§ 1 DEFINICJE

 • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której
  Usługobiorca może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
 • Usługobiorca – każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.
 • Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną
  zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla
  niej charakteru zawodowego.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Konta.
 • Sklep – sklep internetowy Twój sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem
  https://sklep.aturi.pl
 • Usługodawca – BARBARA LUDYGA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fhu
  ATURI Barbara Ludyga, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
  ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej, NIP 6451097648, nr REGON 273366175, ul. Kościuszki 182/2b, 40-525 Katowice.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 • Adres pocztowy: ul. Kościuszki 182/2b, 40-525 Katowice
 • Adres e-mail: sklep@salonaturi.pl
 • Telefon: +48 796 628 171

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

 • aktywne konto e-mail
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 • Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 • Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez
  Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 • W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 • W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w
  zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 • Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 • W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail:
  shop@sklep707352.shoparena.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w
  zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail sklep@salonaturi.pl
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie
  przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
   należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
   znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
   Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
   polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
   https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest Usługodawca.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach
  oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce
  prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 • Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym
  przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej
  zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na
  przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie
  danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 • Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
   podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma
   zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 • Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
   sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1
   lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 • W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 • W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 • Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 • W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 • Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  • konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
  • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  • zmiana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 • Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem
  zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 • W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym
  Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy shop@sklep707352.shoparena.pl,
  czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany
  lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
 • W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje
  się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 • W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie
  sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin newslettera

Spis treści

§ 1 DEFINICJE

 • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca
  może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym
  informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 • Sklep – sklep internetowy Twój sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem
  https://sklep.aturi.pl
 • Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
 • Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną
  zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla
  niej charakteru zawodowego.
 • Usługodawca – BARBARA LUDYGA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fhu
  ATURI Barbara Ludyga, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
  ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej, NIP 6451097648, nr REGON 273366175, ul. Kościuszki 182/2b, 40-525 Katowice.

§ 2 Newsletter

 • Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 • Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji,
  obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 • Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w
  momencie zapisywania się do Newslettera.
 • Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w
  przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w
  ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi na czas
  nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 • W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 • W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z
  niego, a także link do wypisania się.
 • Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w
  każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail
  Usługodawcy: sklep@salonaturi.pl
 • Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem
  wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi

§ 3 Reklamacje

 • 1.Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@salonaturi.pl
 • 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego
  Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:

  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
   należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
   znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
   Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
   polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
   https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest
  Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o
  pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w
  Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 • Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym
  przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej
  zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na
  przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera.
  Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 • Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
   podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma
   zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 • Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
   sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1
   lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 • W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 • W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną
  przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą
  przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 • Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie
  zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 • W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się,
  że akceptuje je.
 • W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres
  e-mail Usługodawcy: sklep@salonaturi.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą
  wejścia w życie planowanych zmian.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 • Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 • W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie
  sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin bonów podarunkowych oraz voucherów kwotowych

Spis treści

§ 1 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych oraz Voucherów kwotowych.
 2. Wydawcą Bonu Podarunkowego oraz Vouchera kwotowego jest FHU ATURI BARBARA LUDYGA, dalej jako ATURI ORIENT MASSAGE.
 3. Wydawca oferuje do nabycia w Salonie ATURI ORIENT MASSAGE, Vouchery  o wartościach:
 1. 300 PLN,
 2. 500 PLN,
 3. Od 1000 PLN,
 • lub Bony podarunkowe na konkretne, wybrane usługi dostępne w Salonie.
 1. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Bonu Podarunkowego lub Vouchera kwotowego.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za Usługi przez niego nabywane.
 3. Bon Podarunkowy/ Voucher kwotowy może być wykorzystany wyłącznie w celach skorzystania z masaży oraz zabiegów dostępnych w Salonie ORIENT MASSAGE ATURI.
 4. Bon Podarunkowy/ Voucher kwotowy, nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 5. Bonu Podarunkowego nie można wykorzystać do zakupu kolejnego Bonu Podarunkowego.
 6. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 7. Okres ważności Vouchera kwotowego uzależniony jest od wydanej na jego zakup kwoty i tak:
 • 300 zł wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży,
 • 500 zł wynosi 6 miesiące od dnia jego sprzedaży,
 • od kwoty 1000 zł  wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży. Zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera kwotowego. Niewykorzystanie Vouchera kwotowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera kwotowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Bonów Podarunkowych / Voucherów kwotowych, sporządzony i stosowany przez Wydawcę.
 2. Bon podarunkowy – bon uprawniający do korzystania z Usług Salonu wydany
  w formie elektronicznej lub fizycznej (papierowej), uprawniający do jednokrotnego skorzystania z konkretnej wskazanej usługi Salonu.
 3. Voucher kwotowy – voucher uprawniający do korzystania z Usług Salonu wydany
  w formie elektronicznej lub fizycznej (papierowej), uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego skorzystania z usług Salonu.
 4. Wydawca – oznacza FHU ATURI BARBARA LUDYGA, dalej jako ATURI ORIENT MASSAGE.
 5. Klient – osoba nabywająca Bon Podarunkowy lub Voucher kwotowy.
 6. Posiadacz – osoba realizująca Bon Podarunkowy lub Voucher kwotowy.
 7. Salon – oznacza lokal, w którym Wydawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 8. Usługi/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Wydawcę na rzecz Posiadacza.

§ 3 Realizacja Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego

 1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za masaż bądź zabieg.
 2. Posiadacz Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym/ Vouchera kwotowego na Usługi dostępne w ofercie Salonu lub na Usługę wskazaną na Bonie Podarunkowym.
 3. W przypadku zakupu Usługi o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej, niewykorzystanej kwoty w gotówce. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego. Niewykorzystane środki pozostają na Bonie Podarunkowym / Voucherze kwotowym do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego.
 4. W przypadku zakupu Usługi o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego / Vouchera kwotowego Klient lub Posiadacz realizujący Bon Podarunkowy zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.
 5. Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Salonie w chwili realizacji Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego przez Posiadacza.
 6. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego będzie odejmowana od znajdujących się na nim środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Bonie Podarunkowym/ Voucherze kwotowym lub upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego.
 7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Posiadacz proszony jest o kontakt
  z recepcją Salonu.
 8. Przy dokonywaniu rezerwacji, Posiadacz informuje pracownika Salonu, że formą płatności za umawiany Zabieg będzie Bon Podarunkowy/ Voucher kwotowy.
 9. Bon Podarunkowy / Voucher kwotowy należy okazać przed skorzystaniem z Masażu bądź Zabiegu.
 10. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24 godziny przed umówioną wizytą/ zgodnie z zasadami umawiania i odwoływania wizyt zawartymi w Regulaminie wizyt Bon Podarunkowy/ Voucher kwotowy uznany zostaje za zrealizowany.
 11. Bon może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Usług.
 12. Zabrania się odsprzedawania Bonów Podarunkowych osobom trzecim.
 13. Bony Podarunkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.
 14. Vouchery kwotowe na Posiadacza, na kwotę powyżej 1000zł, może być wykorzystywany razem z bliską osobą, partnerem, małżonkiem.

§ 4 Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje związane z Zabiegami przy użyciu Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego, będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Wizyt.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych/ Vouchera kwotowego, przez Klienta lub Posiadacza.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, na podstawie Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego, który jest nieczytelny, zniszczony, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy/ Voucher kwotowy uznawany jest za nieważny.
 3. Kupujący Bon Podarunkowy/ Voucher kwotowy, jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego/ Vouchera kwotowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości
  i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 4. Integralną częścią Regulaminu Bonów Podarunkowych jest Regulamin Wizyt obowiązujący w Salonie.

Newsletter

Zapisz się na newsletter i dowiedz się pierwszy(-a) o nowościach oraz promocjach.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu